{rsmembership id="7"} 01-Verb 'to be"-byť
 
Am / is / are
 
My name is Marcela.        I'm  forty two years old.        I'm a nice person.      
 
I'm not English.                My favourite colours are blue and black.            
 
I'm Slovak and I'm from Brezno. 
 
My friend is a Researcher.
          
My parents are both retired.  
 
Positive
 
I    am   (I'm)
 
he               (he's)
she }     is   (she's)
it                 (it's)  
 
we                (we're)
you }    are   (you're)
they              (they're)
 
 
Negative
 
I     am     not     (I'm not)
 
he.                     (he's not     or    he isn't)
she}  is    not    (she's not   or    she isn't)
It                        (it's  not     or     it isn't)
 
we                        (we're not       or     we aren't)
you}  are   not     (you're not      or     you aren't)
they.                     (they're not    or     they aren't)
 
 
that's > that is        there's > there is        here's > here is
 
That's great.
There's a game on tv tonight.
Here's the book you wanted to lend.

Porovnajte so slovenčinou: sloveso byť je pomocné sloveso /presnejšie sponové sloveso/. Slovesom byť sa vyjadruje najvšeobecnejší slovesný význam existencie. Slovenčina má viac tvarov ako angličina pri časovaní - som, si, je, sme, ste, sú./am, are, is/ Všimnite si, že podmet nemusí byť v slovenčine vyjadrený, no v angličtine ho musíme vždy vyjadriť.

Exercise 1.1
Use am, is or are in the following sentences.
 A. My coat wet.
B. I very angry.
C. They too big for my feet.
D.  Here a pen for you to use.
E. I sure you will like it.          
F. Rob and I going swimming.
G. This soup cold.
H. You the best.
J. She certain that she left it on the table.
 
Exercise 1.2
Spot the correct form - use the long version
  1. There a huge lorry in the road.....is
  2. Where you tonight?
  3. Where your coat?  
  4. I older than you.
  5. My head aching, I feel sick.
  6. You young.
  7. My parents out, there any point on you waiting.
Exercise 1.3
Write something about yourself, ask your teacher or Mike to check it.
 
A. (name) My.........................................................................................................................
B. (where you are from) I ......................................................................................................
C. (how old are you) I ...........................................................................................................
D. (hair colour) I ....................................................................................................................
E. (employment) I...................................................................................................................
F. (best friend) I .....................................................................................................................
G. (favourite fruit) My .............................................................................................................
 {else}Získajte vstup do celého kurzu na tri mesiace len za 12EUR.
{/rsmembership}
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top